Workshop i Designdrevet innovasjon

Designdrevet Innovasjon og Design Thinking

I dagens stadig skiftende forretningsverden er innovasjon nøkkelen til suksess. Bedrifter som ønsker å forbli konkurransedyktige og relevante, må kontinuerlig utforske nye måter å løse problemer på, forbedre produkter og tjenester, og tilpasse seg endrede markedsforhold. En tilnærming som har vunnet stadig større popularitet i denne sammenhengen er designdrevet innovasjon og design thinking.

Designdrevet innovasjon og design thinking er ikke lenger begrenset til designbransjen, men er blitt en verdifull tilnærming for bedrifter i alle sektorer.

Hva er Designdrevet innovasjon?

Designdrevet innovasjon er en metode for å skape nye løsninger, produkter og tjenester gjennom å sette brukeren (mennesker) i sentrum.

Det handler om å bruke designmetodikk og prinsipper for å skape innovative løsninger som både er brukervennlige og estetisk tiltalende. I stedet for å bare fokusere på funksjonalitet, tar designdrevet innovasjon hensyn til brukerens behov, ønsker og opplevelser. Denne tilnærmingen kan anvendes på alt fra produkter og tjenester til prosesser og forretningsmodeller.

Designdrevet tilnærming handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere. Det gjør vi ved å involvere brukere i prosessen, for eksempel gjennom intervjuer, observasjoner, tester og medskaping. Det er viktig å forstå brukernes kontekst, fortsette å involvere brukere gjennom hele prosessen, og passe på at våre egne forutinntatte oppfatninger ikke kommer i veien for ekte innsikt.

I disse prosessene kombinerer vi analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster. DOGA har flere suksesscaser som du kan lese mer om her.

Vi tilbyr nå kurs i designdrevet innovasjon i samarbeid med DOGA. Vi har lisensierte kursholdere som kan hjelpe deg å komme i gang med en ny måte å jobbe på.

Hva er Design thinking?

Design thinking er et rammeverk for kreativ problemløsning som har sitt opphav i designverdenen, men som nå brukes på tvers av ulike bransjer. Det er kjennetegnet av en brukersentrert tilnærming som tar sikte på å forstå brukerens perspektiv grundig før man søker etter løsninger. Design thinking-prosessen består vanligvis av fem faser: 

 1. Empatisering. Her handler det om å forstå problemet fra brukerens perspektiv. Dette involverer gjerne intervjuer, observasjon og innsamling av informasjon for å få en dypere forståelse av brukerens behov og utfordringer.
 2. Definering av problemet. problemet/utfordringen som skal løses identifiseres. Dette trinnet innebærer å omformulere problemet for å sikre at det er riktig forstått og definert.
 3. Idégenerering. Generer en mengde ideer for å løse problemet. Dette kan gjøres gjennom kreativ brainstorming og utforskning av ulike tilnærminger.
 4. Prototyping. Her lager vi raske prototyper av de mest lovende ideene. Disse prototypene trenger ikke å være fullt fungerende, men de bør hjelpe med å visualisere og teste løsningene.
 5. Testing. Test prototypene med brukere for å få tilbakemelding og forstå hvordan løsningene fungerer i virkeligheten. Basert på tilbakemeldingene kan du iterere og forbedre prototypene og ideene.
Dybdeintervju av målgruppen
Dybdeintervju er en god måte å skaffe seg innsikt i reelle brukerbehov hos målgruppen.

Hva er forskjellen på Designdrevet innovasjon og Design thinking?

DOGA definerer Design Thinking som Designdrevet innovasjon. Det er altså i prinsippet det samme. Men man kan si at designdrevet innovasjon handler om å integrere designprinsipper i innovasjonsprosessen, mens design thinking er en spesifikk tilnærming til kreativ problemløsning som legger vekt på brukersentrert design.

Fordelene ved Designdrevet Innovasjon og Design Thinking

 • Brukerfokus: Ved å prioritere brukerbehov og -opplevelser, kan bedrifter skape produkter og tjenester som er mer relevante og engasjerende for kundene sine.
 • Innovasjon: Designdrevet innovasjon og design thinking oppfordrer til kreativitet og utforskning av nye ideer, noe som kan føre til banebrytende innovasjoner.
 • Redusert risiko: Ved å involvere brukerne tidlig i prosessen og teste ideer iterativt, kan bedrifter redusere risikoen for å lansere produkter eller tjenester som ikke resonnerer med målgruppen.
 • Tverrfaglig samarbeid: Design thinking oppmuntrer til samarbeid på tvers av ulike fagområder, noe som kan føre til en mer helhetlig og effektiv tilnærming til problemløsning.

Den doble diamanten

Den doble diamanten er utviklet av Design Council og er en prosessmodell som ofte brukes innenfor design thinking, men den kan også integreres i designdrevet innovasjon for å oppnå en dypere forståelse av brukerbehov og forbedre løsningsutviklingen.

Modellen representerer to hovedstadier:

Første diamant: Forstå og Definere:

 • Forståelse: I denne fasen handler det om å dykke dypt inn i brukerens verden ved å samle innsikt og empati. Dette kan inkludere brukerintervjuer, observasjon av brukere, brukerhistorier, intervju med kundeservice, som er tett på brukerne og andre forskningsmetoder. Målet er å få en dypere forståelse av brukerens behov og utfordringer.
 • Definere: Etter å ha samlet innsikt, går man videre til å definere problemet eller utfordringen tydelig. Dette innebærer å omformulere problemet for å sikre en riktig forståelse og begrense fokuset. I denne fasen tolker man innsikt og læring fra innsiktsarbeidet, leter etter mønstre, identifiserer nye og gjerne overaskende funn og definerer hovedinnsikter.

Andre diamant: Utvikle og Levere:

 • Utvikle: I denne fasen begynner man å generere ideer og eksperimentere med ulike tilnærminger for å løse problemet. Dette inkluderer brainstorming, idegenerering og prototyping for å utforske mulige løsninger som deretter videreutvikles og prototypes.
 • Levere: Når man har generert ideer og prototyper, velger man de mest lovende løsningene, som brukertestes før man går videre med implementeringen av løsningen.

Den doble diamanten foregår gjerne i en iterativ prosess, som vi si at man gjerne vender tilbake til tidligere faser for å sikre at løsningen er brukervennlig og funksjonell.

Les mer om vårt kurs i designdrevet innovasjon her

Lurer du på noe?
Snakk med oss

Truls Grønli Olsen

Truls Grønli Olsen

Daglig leder og rådgiver

93 40 53 43

Send e-post